• English
  • Polski

Projects

Innovative medical technologies consist of a wide range of solutions, starting from connections between measurement devices, data-keeping servers and applications for the user, to tele-consultancy and remote care conferences. Extensive project offer of the Cluster includes the above mentioned components, as well as a unique solution of a global scale: virtual International Medical Diagnostics Centre and International Centre for Prevention and Treatment of Neoplastic Diseases. The Cluster also takes actions in terms of technology, medical knowledge transfer, promotion of scientific-research projects and health education programme.

 

Nasze Projekty

Projects

Innovative medical technologies consist of a wide range of solutions, starting from connections between measurement devices, data-keeping servers and applications for the user, to tele-consultancy and remote care conferences. Extensive project offer of the Cluster includes the above mentioned components, as well as a unique solution of a global scale: virtual International Medical Diagnostics Centre and International Centre for Prevention and Treatment of Neoplastic Diseases. The Cluster also takes actions in terms of technology, medical knowledge transfer, promotion of scientific-research projects and health education programme.

 

Our Projects

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.