• English
  • Polski

Goals

The main objective of Medicine of the Future Cluster is to take measures in order to develop innovative diagnostic methods. We want to achieve it through facilitation of modern technological, product and organizational solutions and their implementation in healthcare facilities. We strongly believe that this can be accomplished by reasonable backup of support mechanisms for management and healthcare services, as well as creating tools for health status monitoring.

Due to progressive computerization of the public sector, Medicine of the Future Cluster aims to achieve its goal by improving cooperation between medicine and ICT. Furthermore, promoting and implementing safe IT infrastructure in medicine, based on modern data processing and archiving technologies, are crucial as well. We would like to enable all interested parties to establish contacts easily, exchange knowledge and experience, and cooperate with recognized foreign entities.

Medicine of the Future Cluster intends to create a cooperation network between scientific entities, research centers  and health-care facilities, promote and implement innovative 

Initiatives undertaken by the Medicine of the Future Cluster:

 

Innovative diagnostics methods

 

Life & health protection via electronic means

 

Research cooperation commercialization of its results

 

Tools and programs for management and healthcare services support

 

Health condition monitoring

 

Conducting educational activities

 

Organization of cooperation networks between universities, research and healthcare facilities

 

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.