• English
  • Polski

Cele

Najważniejszym celem Klastra Medycyna Przyszłości jest prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnych metod diagnostycznych. Pragniemy osiągnąć to poprzez ułatwienie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych oraz ich wdrażania w placówkach opieki medycznej. Wierzymy, że cel ten da się osiągnąć jedynie poprzez świadome wspieranie mechanizmów wsparcia dla zarządzania i świadczenia usług zdrowotnych, a także tworzenie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

Ze względu na postępującą informatyzację sektora publicznego, Klaster Medycyna Przyszłości chce realizować swój cel przez poprawę współpracy na styku medycyny i teleinformatyki, a także promowanie i wdrażanie bezpiecznej infrastruktury informatycznej w medycynie opartej o nowoczesne technologie przetwarzania i archiwizowania danych. Chcemy umożliwiać wszystkim zainteresowanym podmiotom łatwe nawiązywanie kontaktów, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz współpracę z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

Klaster Medycyna Przyszłości dąży do organizacji sieci współpracy między uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i placówkami opieki medycznej, promowania i wdrażania nowoczesnych narzędzi diagnostycznych we współpracy z ekspertami i przedsiębiorcami oraz prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do wszystkich grup wiekowych. Polskie technologie są godne zaprezentowania na światowych rynkach, dlatego regularnie organizujemy wyjazdy na misje gospodarcze dla innowacyjnych startupów i przedsiębiorców. Planujemy również podjęcie współpracy z ośrodkami naukowymi, placówkami badawczo-rozwojowymi i zakładami opieki medycznej, a także organizację wymian naukowych i staży studenckich w prestiżowych placówkach na całym świecie.

Inicjatywy podejmowane przez Klaster Medycyna przyszłości:

 

Innowacyjne metody diagnostyczne

 

Ochrona życia i zdrowia drogą elektroniczną

 

Współpraca naukowo-badawcza oraz komercjalizacji jej wyników

 

Narzędzia i programy dla wsparcia zarządzania i świadczenia usług zdrowotnych

 

Monitorowanie stanów zdrowia

 

Prowadzenie działań edukacyjnych

 

Organizacja sieci współpracy między uniwersytetami, ośrodkami badawczymi i placówkami opieki medycznej

 

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.