• English
  • Polski

O NAS

Klaster Medycyna Przyszłości

Powstał w celu ułatwiania dostępu do skutecznych i wydajnych narzędzi diagnostycznych. Najważniejszym obszarem działalności Klastra jest opracowanie i rozpowszechnienie zdalnych technologii pozwalających na szybką, wiarygodną diagnostykę i profilaktykę chorób cywilizacyjnych. W ramach swojej działalności Klaster Medycyna Przyszłości planuje również wspieranie wielu projektów naukowo-badawczych. Do najważniejszych działań Klastra w tym zakresie należy: organizacja misji gospodarczych, edukacja dzieci i młodzieży tworzenie podstaw dla wymiany naukowej, budowa Międzynarodowego Centrum Diagnostyki Medycznej oraz Międzynarodowego Centrum Profilaktyki i Leczenia Chorób Nowotworowych oraz organizacja staży dla uzdolnionych studentów i lekarzy.

 

Klaster Medycyna Przyszłości

Klaster Medycyna Przyszłości zrzesza jednostki naukowe, instytucje państwowe, firmy, lekarzy oraz ekspertów przynależnych do różnych branż. Wierzymy, że nasz cel można osiągnąć tylko dzięki połączeniu wysiłków wielu sektorów oraz ścisłej współpracy z ośrodkami naukowymi, placówkami badawczo-rozwojowymi i zakładami opieki medycznej. Klaster chce wspierać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce oraz sektorze opieki medycznej, pozyskiwać nowe technologie i środki na ich wdrażanie, a także umożliwiać współpracę między środowiskami naukowymi w wymiarze ponad europejskim.

 

Telemedycyna

To bardzo rozległa dziedzina wiedzy. Najogólniej można ją określić jako ogół form medycyny i opieki zdrowotnej łączących elementy telekomunikacji, informatyki i medycyny. Jej celem jest stworzenie sieci połączeń między pacjentem a lekarzami z całego świata, co ma na celu ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych nawet w mniej rozwiniętych, odległych miejscach. Możliwość zdalnej konsultacji z lekarzem ma skrócić tak męczący dla pacjenta czas oczekiwania oraz usprawnić przebieg procesu leczenia.

Klaster Medycyna Przyszłości

WSPÓŁPRACA

Medicine of the Future Cluster

COOPERATION

OBSZARY DZIAŁANIA KLASTRA
MEDYCYNA PRZYSZŁOŚCI

W celu wspierania rozwoju metod telemedycznych podejmujemy działania w następujących dziedzinach:

USŁUGI

Tworzymy nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie i świadczenie usług zdrowotnych, a także promujemy wdrażanie narzędzi do monitorowania stanu zdrowia.

WSPARCIE

Wspieramy członków Klastra w zakresie rozwoju, wdrażania i promowania ich rozwiązań oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na poziomie światowym.

INTEGRACJA

Dążymy do wspólnego tworzenia bazy produktów i ofert związanych z usługami medycznymi oraz do nawiązywania współpracy z uznanymi podmiotami zagranicznymi.

EDUKACJA

Promujemy świadomość zdrowotną poprzez tworzenie i promowanie programów profilaktyki chorób nowotworowych.

MEDICINE OF THE FUTURE CLUSTER
BUSINESS AREAS

To support the development of telemedicine methods, we take actions in the following areas:

Services

We create modern informational systems supporting management and healthcare services, and we also promote tools implementation for health condition monitoring.

Support

We support all Members of our Cluster in terms of development, implementation and promotion of their solutions, realization of common enterprises and projects on a global scale.

Integration

We pursue to create a database of products and offers related to medical services. We also work on cooperation with recognized foreign entities.

Education

We promote health consciousness through creation and promotion of cancer prevention programmes.